przydatne informacje

Zasady postępowania w przypadku zgonu
 • gdy śmierć nastąpiła w domu
  W przypadku śmierci bliskiej osoby należy niezwłocznie sprowadzić lekarza. Jeżeli nastąpiło to w godzinach pracy lekarza rodzinnego, należy zadzwonić  żeby przyszedł i stwierdził zgon. Lekarz rodzinny po takim stwierdzeniu wystawia kartę informacyjną. Jeśli zaś śmierć nastąpiła  godzinach nocnych, w weekend lub dniach świątecznych należy zadzwonić na Pogotowie pod nr 999 lub 112 z telefonu komórkowego. W takiej sytuacji to lekarz pogotowia ratunkowego wystawia kartę informacyjną.
Mogą również Państwo zadzwonić pod całodobowy numer telefonu Zakładu Pogrzebowego Wawrzycki: 507 142 125, który powiadomi uprawnionego lekarza o zaistniałej sytuacji i przybędzie na miejsce wskazane przez osobę powiadamiającą.
 • gdy śmierć nastąpiła w szpitalu
  Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu kartę zgonu wypisuje lekarz, który opiekuje się pacjentem. Oprócz tego otrzymamy również kartę potwierdzenia odbioru zwłok ze szpitala.
 • gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa
  Jeśli przyczyną zgonu jest samobójstwo, wypadek lub morderstwo wezwane Pogotowie powiadomi Policję, która zawiadomi Prokuraturę i ciało zmarłej osoby zostaje przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia sekcji. Po dokonaniu tej czynności należy uzyskać od prokuratury zezwolenie na wydanie ciała. Dokument ten jest wymagany, aby Zakład Medyczny Sądowej mógł wydać ciało zmarłego i jego kartę zgonu.

Po otrzymaniu karty zgonu można zadzwonić do Zakładu Pogrzebowego Wawrzycki z prośbą o zabranie osoby zmarłej do kostnicy (żaden zakład nie może dokonać przewozu zmarłego bez uprzedniego stwierdzenia zgonu przez lekarza!).
Karta zgonu jest dokumentem bardzo ważnym gdyż posłuży w późniejszym czasie do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Uzyskanie aktu zgonu

Akt zgonu wystawiany jest we właściwym do miejsca zamieszkania zmarłego Urzędzie Stanu Cywilnego. Zgon należy zgłosić w Urzędzie najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia śmierci. Jeżeli przyczyną śmierci była choroba zakaźna – zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej po 24 godzinach.

Urząd Stanu Cywilnego wyda akt zgonu w trzech egzemplarzach. Wtedy należy udać się do Zakładu Pogrzebowego wraz z dokumentami: kartą zgonu, aktami zgonu, kserokopią dowodu osobistego osoby zajmującej się pogrzebem i zieloną kartą emeryta/rencisty (osoby zmarłej).

Aby uzyskać akt zgonu potrzebne są następujące dokumenty:

 • karta zgonu
 • dowód osobisty zmarłego
 • kopia dowodu osobistego współmałżonka zmarłego
 • odpis aktu urodzenia (w przypadku śmierci dziecka)
 • zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek emerytury lub renty (jeżeli zmarły był emerytem lub rencistą)
Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie, które przyznawane przez ZUS w przypadku utraty bliskiej osoby.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł niezależnie od faktycznie poniesionych kosztów związanych z pochówkiem. Można ubiegać się o niego do 12 miesięcy od dnia śmierci. O otrzymanie zasiłku pogrzebowego ma prawo ubiegać się osoba, pokrywająca koszty pogrzebu, którym najczęściej jest bliski zmarłego.

Dokumenty, które należy złożyć:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zakład Pogrzebowy Wawrzycki oferuje wszelką możliwą pomoc oraz doradztwo, na życzenie rozliczy przysługujący Państwu zasiłek pogrzebowy i wypłaci go na miejscu w naszej firmie.

Więcej informacji (na stronie ZUS.PL) >>